top of page

Klöverlyckan i topp ännu en gång,
i årets nationella undersökning:

”Så tycker de äldre om äldreomsorgen”

Du kan ta del av årets resultatet för Klöverlyckan under fliken Kvalitetsundersökningar. Här ser man också hur Kloverlyckan står sig jämfört med riket och jämfört med  Staffanstorps kommun som helhet.

 

 

 

 

Vår reflektion på Staffanstorps kommuns pressmeddelande  2023-11-23

 

(Kommunens text i svart kursiv stil)

Klöverlyckan säger upp avtal för äldreboende i Hjärup

Klöverlyckans ekonomiska förening har meddelat Staffanstorps kommun att de kommer att avsluta sitt särskilda boende för äldre i Hjärup den 29 februari 2024 på grund av bristande lönsamhet.

 

Klöverlyckans kommentar:

Det stämmer inte att det är bristande lönsamhet som är orsaken till att vi måste stänga. Klöverlyckan drivs av en ekonomisk förening utan lönsamhetskrav.

 

Klöverlyckans vårdboende startades 1994 på initiativ från kommunen i driftsformen ekonomisk förening. Kommunen satt också med i styrelsen för föreningen under många år.

 

I 29,5 år har verksamheten haft hög nöjdhet hos både boende, anhöriga och personal. Det har i princip alltid också varit mer eller mindre fullbelagt med undantag för pandemiåren.

 

Vissa år har det blivit ett visst överskott och vissa år en mindre förlust. Verksamheten har ändå varit stabil och vi har kunnat budgetera underskott för att hålla en god personaltäthet.

 

Under 2023 har varje månad gått med förlust helt kopplat till historiskt låg beläggning. Flera lägenheter har stått tomma i många månader. Därför uppvaktade vi kommunen ett flertal gånger under hösten och förklarade att det inte är hållbart att fortsätta verksamheten om vi inte har fler boende och får intäkter som täcker våra kostnader. Kommunen ansåg sig inte kunna göra något. Då var vi tvungna att räkna på hur länge våra pengar skulle räcka för att inte gå i en okontrollerad konkurs. Utfallet blev att vi med nuvarande beläggning kan driva verksamheten februari ut 2024.

Kommunen:

I Staffanstorp har medborgarna möjlighet att själva välja vilken utförare och vilket särskilt boende de vill bo på. Var och en avgör vilket boende som bäst uppfyller det egna behovet och vad som är hög kvalitet.

 

Äldreboendet Klöverlyckan är en liten verksamhet som behöver vara fullbelagt för att vara lönsamt, enligt uppgifter från den ekonomiska föreningen. Stora delar av året har enbart sju av totalt elva platser varit belagda, vilket uppges vara orsaken till att det inte längre bedöms vara lönsamt att driva verksamheten vidare.

Generellt har behovet av särskilt boende minskat både i Staffanstorp och i övriga Sverige.

 

Det är ett mycket tråkigt besked. Kommunen vill att det finns ett särskilt boende i Hjärup. Samtidigt är det viktigt att företag som bedriver den här typen av verksamhet är långsiktigt ekonomiskt stabila och kan anpassa sig för att möta efterfrågan, säger omsorgsnämndens ordförande, Margareta Pauli.

Klöverlyckans kommentar:

Klöverlyckan är en ekonomisk förening med helt andra ekonomiska förutsättningar och villkor än ett aktiebolag. Klöverlyckan har dock varit ekonomiskt stabilt i 30 år, tack var god beläggning, fram till att kommunen meddelade sin avsikt att säga upp avtalet förra året.

 

Kommunen:

Tidigare i år har omsorgsförvaltningen haft dialog med Klöverlyckans ledning gällande upptäckta brister i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete, som medför betydande risker i kvalitet och vårdsäkerhet för omsorgstagarna. Bristerna upptäcktes i våras och följdes upp under hösten genom en oanmäld tillsyn.

 

Omsorgsförvaltningen kunde då konstatera att bristerna ännu inte hade åtgärdats, trots att ledningen fått mer än ett halvår på sig att åtgärda dem.

 

 

Klöverlyckans kommentar:

Det stämmer att inte alla påtalade bristerna var åtgärdade. Att flertalet punkter var åtgärdade och att vi gjort ett omfattande arbete inom de områden vi anmodats arbeta med nämns inte i rapporten. Klöverlyckan är ett litet boende som lagt resurserna på god vård och nöjda boende. Detta återspeglar sig fortfarande i resultaten i brukarundersökningar och i vår dagliga dialog med boende och anhöriga.

 

Kommunen:

Kommunen för en dialog med Klöverlyckans styrelse så att deras avveckling av verksamheten blir så bra som möjligt för de boende. Vi undersöker parallellt om någon annan, redan etablerad privat utförare inom särskilt boende i kommunen, är intresserad av att driva boendet vidare, säger Johan Lindberg, omsorgschef i Staffanstorps kommun.

 

Klöverlyckans kommentar:

Vi kommer att göra vårt yttersta för att driva Klöverlyckan med samma höga kvalitet som innan fram till stängning. Detta med de boendes och personalens bästa för ögonen. Vi har en förhoppning om att politiker och tjänstemän i Staffanstorp har samma avsikter.

 

Kommunen:

Frågor kring Staffanstorps kommuns arbete rörande Klöverlyckans äldreboende besvaras av omsorgschef Johan Lindberg, telefon 046-25 12 24.

Vill du läsa undersökningen, klicka på bilden nedan.

Välkommen till
Klöverlyckans äldreboende!

Kontakt
För kontakt med Klöverlyckan ring eller mejla.
Karin Strindlöv-Carlsson 079-347 59 82

Tack för att du skickar in!

bottom of page